STATUT POLSKO - TURECKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ


Statut Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej
uchwalony
15. 10. 2007 roku


Artykuł 1
Postanowienia ogólne
§1
Polsko-Tureckarn Izba Gospodarcza zwana dalej „Izba” jest organizacja samorządu rngospodarczego, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. rno izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz. 195, zm. Dz. U. Z 1992 r. Nr rn75, poz. 368), zwanej dalej „Ustawa o Izbach,” wraz z późniejszymi rnzmianami.
§ 2
Nazwa Izby brzmi:
a) w języku polskim: Polsko-Turecka Izba Gospodarcza;
b) w języku angielskim: Polish-Turkish Chamber of Commerce;
c) w języku tureckim: Polonya-Türkiye Ticaret Odasi.
§ 3
Izba posiada osobowość prawną.
§ 4
1. Terenem działania Izby jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Tureckiej
i innych krajów.
2. Siedziba Izby mieści się w Warszawie w Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Na terenie swojej działalności Izba może tworzyć przedstawicielstwa i oddziały, w tym oddział zagraniczny w Turcji.
4. Izba może zrzeszać się w innych organizacjach gospodarczych i społecznych, których działalność jest zgodna z celem Izby.
§ 5.
Językiem urzędowym Izby jest język polski. Izba posługuje się również językiem tureckim i angielskim.
Artykuł 2
Cel i zadania Izby
§ 1.
Celemrn Izby jest wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych rnmiedzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Turecką oraz ochrona rni popieranie polskich interesów gospodarczych w Turcji i tureckich rninteresów gospodarczych  w Polsce.
§ 2
Izba realizuje swój cel poprzez:
1.rn ochronę i popieranie interesów gospodarczych swoich członków wobec rnorganów państwowych, samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów rni instytucji polskich i tureckich;
2.rn inspirowanie, pośrednictwo, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy rngospodarczej pomiędzy podmiotami gospodarczymi obydwu krajów;
3.gromadzeniern i rozpowszechnianie informacji dotyczących sytuacji gospodarczej rnw Polsce i w Turcji, w szczególności informacji o stanie i rozwoju rnzagadnień polityki gospodarczej i handlowej, poprzez wydawanie pism rnogólnych, roczników, przeglądów i innych publikacji;
4.wskazywanie możliwości zbytu, zaopatrzenia i inwestowania w obydwu krajach;
5.organizowaniern konferencji prasowych, seminariów informacyjnych, sympozjów, rnkonferencji, dyskusji, targów, wystaw i innych imprez promocyjnych oraz rnudział w nich;
6.pośredniczenie rnw rozstrzyganiu sporów pomiędzy podmiotami uczestniczącymi rnw bilateralnych kontaktach gospodarczych, w tym poprzez zorganizowanie rnsądownictwa polubownego;
7.wydawanie świadectw, certyfikatów i zaświadczeń;
8.współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w obydwu krajach;
9.świadczeniern usług w zakresie informacji i doradztwa ekonomicznego, w szczególności rnpoprzez sporządzanie opinii, analiz z rynku i sprawozdań oraz rnprowadzenie innej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych w celu rnuzyskania środków na działalność statutową;
§ 3
Izba nie prowadzi działalności politycznej ani światopoglądowej.
Artykuł 3
§ 1
Członkostwo
1.rn Członkami Izby mogą zostać polskie podmioty prowadzące działalność rngospodarczą oraz podmioty tureckie utworzone i prowadzące działalność rngospodarczą zgodnie z prawem Republiki Tureckiej.
2.rn Walne Zgromadzenie Członków Izby może nadać członkostwo honorowe osobomrn prawnym i fizycznym posiadającym szczególne zasługi dla rozwoju rnwspółpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecka. Nadanie rntytułu członka honorowego ma charakter wyłącznie tytularny, członkowie rnhonorowi nie posiadają praw i obowiązków członków Izby i nie są rnczłonkami Izby w rozumieniu przepisów ustawy o izbach gospodarczych.
3.rn Członkowie Izby będący osobami prawnymi reprezentowani są w Izbie przezrn pełnomocników, a członkowie będący osobami fizycznymi wykonują swoje rnprawa osobiście lub przez pełnomocników.
4.rn Członkowie Izby i ich pełnomocnicy mogą reprezentować więcej niż rnjednego członka Izby, na podstawie pełnomocnictwa określającego zakres rnumocowania.
§ 2
Przyjęcie w poczet członków izby
1.rn Przyjecie w poczet członków następuje na podstawie decyzji Zarządu, po rnuprzednim pisemnym złożeniu deklaracji członkowskich. Złożenie rndeklaracji członkowskich jest jednoznaczne z uznaniem Statutu Izby.
2.rn O decyzji w sprawie przyjęcia zawiadamia się pisemnie. W przypadku rndecyzji odmownej wymagane jest uzasadnienie. Od decyzji odmownej rnprzysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dnirn od dnia otrzymania zawiadomienia o decyzji odmownej. Walne Zgromadzeniern Członków rozpoznaje odwołanie na swoim najbliższym posiedzeniu.
3. Członkostwo w Izbie rozpoczyna się z chwilą doręczenia zawiadomienia o przyjęciu.
§ 3
Ustanie członkostwa
1. Członkostwo w Izbie ustaje z chwilą:
a) śmierci,
b) wystąpienia,
c) wykluczenia,
d) likwidacji.
2.rn Wystąpienie z Izby jest możliwe  tylko wraz z końcem roku rnobrachunkowego. Pisemne oświadczenie o wystąpieniu składa się Zarządowi rnna trzy miesiące przed upływem roku obrachunkowego. Zarząd może skrócić rntermin trzymiesięczny.
3. Wykluczenie
a)rn Zarząd może z ważnych powodów wykluczyć członka Izby na podstawie rnuchwały podje tej większością dwóch trzecich głosów. Za wany powód rnuznaje się w szczególności ciężki  wykroczenie przeciwko interesom rni celom Izby, zawinione naruszenie postanowień Statutu oraz niegodne rnczłonka Izby zachowanie.
b) Przedrn podjęciem decyzji o wykluczeniu, niezwłocznie po zapoznaniu się z jego rnprzyczynami, Prezes wezwie członka Izby do pisemnego zajęcia stanowiska rnw sprawie przedstawionych mu przyczyn wykluczenia, równie w formie rnpisemnej, z zachowaniem odpowiedniego terminu. Członek Izby ma także rnprawo do ustnego wypowiedzenia się wobec Zarządu.
c)rn Niepłacenie składek przez okres 6 miesięcy, po uprzednim dwukrotnym rnwezwaniu do zapłaty, jest ważnym powodem, na podstawie którego Zarząd rnmoże wykluczyć Członka z Izby uchwała podjętą zwykła większością głosów,rn bez zachowania procedury określonej w pkt. b).
d)rn O decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia Prezes zawiadamia członka rnlistem poleconym, na ostatni wskazany przez niego adres. Wykluczenie rnstaje eis skuteczne z dniem nadania listem poleconym zawiadomienia rno decyzji o wykluczeniu, wraz z uzasadnieniem, w przypadku braku rnodwołania do Walnego Zgromadzenia lub złożenia  Zgromadzenia rnoddalającego odwołanie.
e) Od rndecyzji o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia rnCzłonków za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od otrzymania rnzawiadomienia o wykluczeniu. Walne Zgromadzenie rozpoznaje odwołanie na rnswoim najbliższym posiedzeniu.
§ 4
Prawa członków
1. Członkowie Izby maja prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków według następujących zasad:
a) każdy członek Izby ma prawo głosować na Walnym Zgromadzeniu Członków.
Osoby prawne oraz inne organizacje wykonują prawo głosu poprzez swych przedstawicieli,
b)rn członkowie mogą upoważnić  pisemnie innego członka do głosowania w ich rnimieniu. Stosowne pełnomocnictwa naley przedstawić Prezesowi najpóźniejrn przed otwarciem Walnego Zgromadzenia Członków.
2.rn Za członków obecnych w rozumieniu niniejszego Statutu należy rozumieć rntakże członków reprezentowanych w sposób określony w ust. rnpoprzedzającym.
3. Członkowie rnmają prawo do korzystania ze wsparcia i doradztwa ze strony Izby we rnwszystkich sprawach należących do zakresu jej działalności. Członkowie rnmają w zasadzie prawo do bezpłatnych usług ze strony Izby, włącznie rnz prawem do jej publikacji. Izba pobiera od członków odpowiednie opłaty rnza usługi na ich rzecz, o ile wymagają one szczególnych nakładów.
§ 5
Obowiązki członków
1.rn Członkowie są zobowiązani do wspierania Izby w osiąganiu przez nią rnzamierzonych celów i zadań. Zobowiązują się do przestrzegania Statutu rnoraz uchwał organów Izby.
2. rnCzłonkowie są zobowiązani do opłacenia rocznych składek członkowskich. rnSkładki są opłacane w ratach kwartalnych. Termin płatności składki rnupływa ostatniego dnia pierwszego miesiąca każdego  kwartału.
Artykuł 4
Organy Izby
Organami Izby są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
Artykuł 5
Walne Zgromadzenie Członków
§ 1
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Izby.
2. Walne Zgromadzenie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz na dwa lata.
§ 3
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. przyjmowanie sprawozdań od Zarządu,
2. udzielanie absolutorium dla Zarządu,
3. powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesów i członków Zarządu,
4. powoływanie członków Komisji Rewizyjnej
5. ustalanie, na wniosek Zarządu, wysokości składki członkowskiej,
6. rozpatrywanie odwołam od decyzji o przyjęciu i wykluczeniu z członkostwa,
7. dokonywanie zmian w Statucie.
§ 4
1. Walne Zgromadzenie Członków może  powołać Radę Izby.
2. Rada Izby powoływana jest na okres 2 lat.
3. Rada Izby liczy od 15 do 30 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym spośród kandydatów
zgłoszonychrn przez Członków Izby. Rada Izby z własnego grona wybiera w głosowaniu rnjawnym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
4. W przypadku niemożności  pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego jego funkcje sprawuje Wiceprzewodniczący.
5.rn Rada Izby jest organem doradczym Zarządu Izby. Rada Izby nie przejmuje rnkompetencji Walnego Zgromadzenia Członków, kompetencji posiadanych przezrn Zarząd Izby oraz kompetencji Komisji Rewizyjnej.
6.rn Do zadań Rady Izby należy przedstawianie opinii w sprawach zgłoszonych rnprzez Zarząd w szczególności dotyczących sektorów gospodarczych, rnw których działają Członkowie Izby.
7.rn Posiedzenie Rady Izby zwołuje Przewodniczący na wniosek Zarządu Izby. rnO terminie i szczegółowym porządku obrad Przewodniczący zawiadamia rnpisemnie najpóźniej na dwa tygodnie przed określonym terminem rnposiedzenia.
8. Zebrania Rady Izby są protokołowane. Podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza protokół przekazywany jest Zarządowi Izby.
§ 5
Nadzwyczajnern Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane na podstawie uchwały rnZarządu. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągurn czterech tygodni od daty zgłoszenia do Zarządu pisemnego wniosku wraz rnz uzasadnieniem przez minimum jedna piąta części członków Izby.
§ 6
1.rn Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą zawiadomienia w formie listów rnpoleconych, przesyłek nadanych poczta kurierska, faksem lub pocztą rnelektroniczną, wysłanych co najmniej na cztery tygodnie przed terminem rnWalnego Zgromadzenia. Zawiadomienia wysłane faksem lub pocztą rnelektroniczną wymagają potwierdzenia listem poleconym. W zawiadomieniu rnpowinno być podane miejsce, termin porządek obrad oraz drugi termin rnWalnego Zgromadzenia, w razie braku quorum w pierwszym terminie
2. Walne Zgromadzenie Członków, otwierane przez Prezesa, wybiera Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Walne Zgromadzenie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał w obecności co najmniej jednej czwartej członków.
4.rn W przypadku braku quorum, drugie Walne Zgromadzenie Członków odbywa sięrn w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 i jest rnwładne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków. rnZarząd zawiadamia o tym w zaproszeniu.
5. Zmiany Statutu wymagają obecności co najmniej połowy członków. W przypadku braku tego quorum ma zastosowanie ustęp 4.
6.rn Uchwały zapadają tylko w sprawach ujętych w porządku obrad. Sprawy nie rncierpiące zwłoki mogą być wprowadzone do porządku obrad większością rndwóch trzecich głosów członków obecnych.
7.rn O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały zapadają zwykła większością rngłosów członków obecnych na głosowaniu. W przypadku równej liczby głosówrn decyduje głos Przewodniczącego.
8. Głosowanie jest jawne. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym.
9.rn Z przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków, w szczególności rnz głosowania, sporządza się protokół, który jest podpisywany przez rnPrzewodniczącego i Sekretarza.
10. Walne Zgromadzenie Członków może uchwalić swój regulamin, z uwzględnieniem postanowień niniejszego statutu
Artykuł 6
Zarząd
§ 1
1. Zarząd składa się z 5-7 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesów i Sekretarza.
2. W przypadku niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa jego funkcje sprawuje desygnowany Wiceprezes.
§ 2
1. Zarząd kieruje pracami Izby i reprezentuje ja na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) strzeżeni interesów członków Izby z uwzględnieniem uchwał Walnych Zgromadzenia Członków,
b) sporządzanie sprawozdań dla Walnego Zgromadzenia Członków,
c) uchwalanie budżetu Izby,
d) zarządzanie majątkiem Izby,
e) ustalanie regulaminu opłat i wydatków Izby,
f) uchwalanie regulaminu Zarządu, przy uwzględnieniu postanowień niniejszego Statutu,
g) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie z członkostwa w Izbie,
h) odraczanie, na wniosek Członka Izby, terminu opłaty składki członkowskiej,
i) ustalanie podziału zadań członków Zarządu,
§ 3
Członkowiern Zarządu mogą otrzymywać za swoja prace w Zarządzie wynagrodzenia lub rndiety za udział w posiedzeniach Zarządu oraz zwrot kosztów podróży.
§ 4
Każdyrn członek Izby  może zaproponować kandydata na członka Zarządu spośród rnwszystkich członków. O nazwiskach kandydatów członkowie zostają rnpoinformowani w zaproszeniu na Walne Zgromadzenie Członków.
§ 5
Zarząd wybiera się na czas nieokreślony.
§ 6
Wrn przypadku ustąpienia członka Zarządu, Zarząd ma prawo dokooptować rnnowego członka do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków rnspośród członków Izby.
§ 7
1.rn Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes. O terminie i szczegółowym porządku rnobrad Prezes zawiadamia najpóźniej na cztery tygodnie przed określonym rnterminem posiedzenia. W przypadkach nie cierpiących zwłoki zawiadomieniern może  nastąpić ustnie i bez zachowania wymaganego terminu.
2.rn Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. Protokół jest rnprzedstawiany członkom Zarządu najpóźniej wraz z zaproszeniem na rnnajbliższe posiedzenie Zarządu i na tym posiedzeniu przez Zdarza rnzatwierdzany.
§ 8
Zarządrn może powołać Dyrektora Biura Izby oraz określić wielkość i sposób jego rnwynagrodzenia. Dyrektor Biura Izby podlega bezpośrednio Prezesowi Izby, rnktóry określa zakres jego obowiązków w zakresie organizacji bieżącego rn funkcjonowania Biura Izby.
Artykuł 7
Komisja Rewizyjna
§1
1. Komisja Rewizyjna wybierana jest Przez Walne Zgromadzenie Członków na okres 2 lat.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3. W przypadku niemożności  pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego jego funkcje sprawuje Wiceprzewodniczący.
§2
1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru Izby.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a. kontrola i ocena sprawozdań Zarządu z działalności,
b. kontrola i ocena sprawozdań Zarządu z wykorzystania środków finansowych zgromadzonych przez Izbę,
c. kontrola realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
d. przedstawianie swoich ocen Walnemu Zgromadzeniu Członków,
e. wystąpienie na Walnym Zgromadzeniu Członków z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy.
§3
1.rn Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący. O terminie rni szczegółowym porządku obrad Przewodniczący zawiadamia pisemnie
najpóźniejrn na dwa tygodnie przed określonym terminem posiedzenia. W przypadkach rnnie cierpiących zwłoki zawiadomienie może nastąpić ustnie i bez rnzachowania wymaganego terminu.
2.rn Decyzje podejmuje się zwykła większością głosów przy obecności co rnnajmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów rndecyduje głos Przewodniczącego.
3.rn Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. Protokół jest rnprzedstawiany Członkom Komisji Rewizyjnej najpózniej wraz z zaproszeniemrn na najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej i na tym posiedzeniu rnzatwierdzany.
11
Artykuł 8
Środki  finansowe i majątek
§ 1
1. Izba pokrywa koszty swej statutowej działalności z:
a) składek członkowskich,
b) wpływów z opłat za usługi,
c) odsetek i innych dochodów z wkładów pieniężnych Izby,
d) nieodpłatnych przysporzeń, w szczególności: spadków, darowizn i zapisów,
e) subwencji i dotacji,
f) dochodów z własnej działalności gospodarczej oraz pozyskiwanych,gromadzonych i wykorzystywanych funduszy.

2. Izba może prowadzić własna działalność gospodarcza w następujących dziedzinach:
a) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
b) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
c) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 72.30.Z),
e) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
f) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  (PKD 70.22.Z),
h) stosunki międzyludzkie (public relations) (PKD 70.21.Z),
i) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach  (PKD 73.12.D),
j) działalność związana z organizacja targów i wystaw (PKD 82.30. Z),
k) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z).
§ 2
Rozporządzaniern nieodpłatnymi przysporzeniami oraz subwencjami i dotacjami może rnnastępować tylko i wyłącznie w ramach celu, na który te przysporzenia, rnsubwencje i dotacje zostały przeznaczone.
§ 3
Członkowie Izby nie mają żadnych praw do majątku Izby.
§ 4
Rokiem obrachunkowym Izby jest rok kalendarzowy.
§ 5
Reprezentacja
Dorn składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków oraz do rnpodpisywania w imieniu Izby upoważnieni  są we współdziałaniu łącznym: rnPrezes i jeden członek Zarządu.
§ 6
Odpowiedzialność
Izba odpowiada za swe zobowiązania tylko do wysokości swojego majątku.
Artykuł 9
Zmiany Statutu
Zmianrn Statutu dokonuje na podstawie uchwały Walne Zgromadzenie Członków, na rnwniosek Zarządu lub co najmniej jednej piątej liczby członków Izby. rnUchwały zapadają zwykła większością głosów członków obecnych. O zamiarzern dokonania zmian, ich treści i wymogach określonych w art. 5 § 5 ust. rn5 należy poinformować członków w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu rnCzłonków.
Artykuł 10
Rozwiązanie Izby
§ 1
Rozwiązaniern Izby może nastąpić jedynie na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego rnZgromadzenia Członków lub Zarządu zwołanego wyłącznie w tym celu. rnWniosek o rozwiązanie Izby musi zostać podpisany przez co najmniej jednarn trzecia liczbę członków. Wniosek składa się do Zarządu. Zarząd zwołuje rnNadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu czterech tygodni od rnotrzymania wniosku.
§ 2
Zawiadomieniern o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków powinno wyraźnie określać rnszczególny cel zgromadzenia, polegający na rozstrzygnięciu wniosku rno rozwiązaniu Izby.
§ 3
Nadzwyczajnern Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podjęcia uchwały rno rozwiązaniu Izby przy obecności co najmniej połowy członków. Uchwała rno rozwiązaniu Izby zapada większością dwóch trzecich głosów członków rnobecnych.
§ 4
Likwidatoramirn Izby sa członkowie Zarządu. Postanowienia niniejszego Statutu dotyczącern Zarządu Należy stosować odpowiednio do Likwidatorów. Walne Zgromadzeniern Członków może postanowić inaczej oraz może określić szczegółowy tryb rnlikwidacji Izby.
§ 5
Zrn zastrzeżeniem art. 14 ust. 3 Ustawy o izbach gospodarczych, majątek rnIzby, pozostały po wypełnieniu wszystkich zobowiązań Izby i nie rnprzeznaczony na konkretne cele, będzie przeznaczony na wniosek Zarządu, rnuchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków dla osoby prawnej rnutworzonej i działającej na podstawie przepisów prawa polskiego (po rnstronie polskiej) lub prawa tureckiego (po stronie tureckiej) której rncelami statutowymi są cele społeczne lub gospodarczo użyteczne, rnw szczególności zaś popieranie rozwoju polsko-tureckich stosunków
gospodarczych.
Artykuł 11
Statutrn niniejszy uchwalony został na Założycielskim Walnym Zgromadzeniu rnCzłonków dnia 28 maja 2007 roku, co uczestniczący w zebraniu rnpotwierdzają swoimi własnoręcznymi podpisami: