Misja i cel działania Izby

Misją Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej jest wspieranie firm członkowskich w podejmowaniu i realizacji współpracy pomiędzy polskimi i tureckimi przedsiębiorcami, oraz promocja współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Turcją. Misja ta realizowana jest  poprzez:

  • reprezentowanie interesów członków wobec władz administracyjnych i samorządowych w obydwu krajach,
  • interweniowanie u władz krajowych w przypadkach dyskryminacyjnych praktyk wobec firm członkowskich,
  • upowszechnianie informacji  o rynku i ułatwianie bezpośrednich kontaktów przedsiębiorców polskich i tureckich,
  • udział w misjach promocyjnych, handlowych seminariach i konferencjach gospodarczych na rynkach partnerskich,
  • popieranie przedsięwzięć organizowanych przez inne podmioty a zbieżnych z celami działania Izby, takich jak misje indywidualne, udział w targach, wystawach, seminariach i konferencjach branżowych, organizacja spotkań dwustronne z potencjalnymi partnerami, 
  • ogólne doradztwo w zakresie kontaktów z rynkiem partnerskim,
  • wydawanie poświadczeń przeznaczonych dla władz na rynku partnerskim,
  • podejmowanie innych zadań zlecanych przez firmy w ramach indywidualnie uzgadnianych budżetów.

Izba realizuje swoją misję na rzecz firm członkowskich w oparciu o otrzymywane od nich składki (patrz zakładka o Izbie/Dołącz). W przypadkach wymagających poniesienia dodatkowych kosztów sporządzany jest budżet projektu do poniesienia przez zainteresowaną firmę/grupę firm. Nie otrzymuje dotacji ze środków publicznych. Dla realizacji swojej misji promocyjnej Izba może świadczyć także usługi doradcze firmom nie członkowskim. Uzyskane z tego tytułu przychody służą pokryciu kosztów realizacji usługi na rzecz firmy oraz finansowaniu działalności statutowej Izby.